PŮJČOVNA VOZIDEL, ZNALECKÉ POSUDKY, POJISTNÉ UDÁLOSTI

Půjčovna vozidel

Naše Autopůjčovna, působí na trhu v České republice od roku 1997. Vlastníme několik desítek vozidel a to od segmentu malých kompaktních automobilů, přes vozidla nižší střední třídy, střední třídy, až po vozidla užitková.

Jsme partnery několika renomovaných pojišťovacích ústavů, kdy poskytujeme náhradní vozidla klientům – účastníkům dopravních nehod, kdy se na úhradě nájemného, za náhradní vozidlo, podílí právě pojišťovna.

Nabízíme:

 • Neomezený počet najetých kilometrů
 • Cena nájmu snížena na minimální sazbu již od prvního dne nájmu
 • Havarijní pojištění pro případ dopravní nehody, krádeže, loupeže, živelní události, vandalismu, se sjednanou spoluúčastí 5%, minimálně Kč 5.000,-
 • Pojištění odpovědnosti za provoz vozidel na pozemních komunikacích
 • Asistenční služba v případě poruchy, dopravní nehody
 • Dálniční známka pro Českou republiku
 • Kompletní letní/zimní obutí vozidla
 • Veškeré daňové povinnosti, vyplívající z vlastnictví a provozování vozidla, dle platných zákonů ČR (daň silniční, radio, administrativní…),
 • Pravidelný servis dle servisního plánu výrobce vozidla
 • Veškeré správní poplatky, spojené s užíváním vozidla

Znalecké posudky

Naše znalecká a oceňovací kancelář, jmenovaná Krajským soudem v Hradci Králové, působí na trhu v České republice od roku 1997. Vlastníme celkem čtyři Znalecké doložky, týkající se oceňování vozidel, strojů a strojních zařízení a dále posuzování technického stavu vozidel, strojů a strojních zařízení.

 Za dosavadní praxi bylo vypracováno několik stovek kvalifikovaných znaleckých posudků, týkajících se jak vlastního oceňování vozidel, strojů, strojních zařízení, tak i posuzování jejich technického stavu, stupně opotřebovanosti, poškození, případně jiného znehodnocení, či zhodnocení.

   Za dobu působení na trhu jsme získali nemálo spokojených a stálých zákazníků, kteří se na nás z důvěrou obracejí. Vyhotovením kvalifikovaného posudku nezávislého soudního znalce, jmenovaného Krajským soudem, získáte nejen jistotu odborného ocenění svého majetku, ale i pomoc při stanovení majetkové újmy při nenadálé události, jakou může být dopravní nehoda, živelná událost, technická závada atd.

Jako velice prospěšné pro naše zákazníky, se jeví vyhotovení kvalifikovaného znaleckého posudku při jednání s pojišťovnami, působícími na našem pojišťovacím trhu. V takovýchto případech je účelem vyhotovení znaleckého posudku stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu a není nutné podstupovat zdlouhavé a leckdy i nepříjemné jednání o náhradě škody. Dlouholetá osobní praxe v oblasti likvidace pojistných událostí je i zárukou odborného poradenství.

Nabízíme:

 • Řešení pojistných událostí, stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu
 • Dopravní nehody, stanovení celkových škod
 • Majetkoprávní spory a vyrovnání
 • Pořízení, či odprodej majetku, do jiného typu vlastnictví
 • Poškození majetku
  (snížení hodnoty)
 • Oceňování majetku společností, při jejich transformaci, vzniku, likvidaci
 • Navýšení/ snížení jmění společností
 • Zástavní činnost – ručení majetkem
 • Dědictví

Pojistné události:

Naše nabídka v oblasti zastoupení při likvidaci pojistné události, je velice široká a rozmanitá.

Nabízíme především zajištění kvalitní a rychlé likvidace nastalých škodních událostí a to od provedení prvotního ohledání škody, až po závěrečnou výplatu náhrady pojistného plnění, případně náhradu vzniklé škody. Při jakékoli události, dotýkající škody na pojištěné věci, případně škody na poškozené věci, jsme připraveni, třeba jen k podání odborné rady, třeba až po kompletní vyřízení všech nároků.

Nabízíme

 • Provedení rychlého a kvalitního ohledání poškozené věci
 • Kvalitní a rychlou likvidaci škodních událostí
 • Zajištění vyplacení okamžité zálohy na náhradu pojistného plnění, případně náhradu škody
 • Zprostředkování výběru opravárenské firmy
 • Zajištění zapůjčení náhradní věci (vozidla), po dobu opravy věci poškozené
 • Vypracování kvalifikovaného znaleckého posudku
 • Odbornou poradenskou činnost v oblasti pojišťovacího trhu

Specializace:

 • Škody na vozidlech – havárie vozidla, odcizení celého vozidla, odcizení části vozidla,
 • Poškození živelnou událostí, poškození vandalem, požár vozidla
 • Škody na věcech movitých – poškození při živelní události, odcizení movité věci,  
 • Poškození vandalem
 • Škody na strojních zařízeních – havárie stroje, odcizení celého stroje, odcizení
 • Části stroje, poškození živelní událostí, poškození vandalem, požár stroje
 • Škody na přepravovaném nákladu – poškození nákladu při nehodě, odcizení, nákladu, poškození nákladu vandalem
 • Poškození nákladu živelnou událostí
 • Škody třetím osobám, likvidované z titulu pojištění odpovědnosti

Kontakty

Sídlo

Václav Hromádko DiS., EURO-CAR
Office U Koruny, Gočárova 504, Hradec Králové 500 02

IČO: 65676904
DIČ: CZ7109203068